Formandens beretning 2014

Beretning fra årets gang i Brylle kirke

Året gang:
2014 startede stille og roligt med et driftunderskud på ca. 100.000. Det lagde en dæmper på alle planerne og har bevirket at vi har meget små armbevægelser i år. 
Økonomiudvalget, med kasserer Hanne Lena Rasmussen som formand, udarbejdede derfor styringsredskaber til de enkelte udvalg, så der nemmere kan skabes overblik over den økonomi der er afsat til de enkelte område. Derfor har vi formået at køre en fornuftig drift, uden at skulle ændre væsentligt på vores budgetterede aktiviteter.

Kirkegården er i særdeleshed i fokus, og på trods af vores trængte økonomi, er det alligevel lykkedes at komme et godt stykke videre med anlægsarbejdet. Det vil formanden for Stående Udvalg, Eva Hansen samt graver Kristian Skytte komme mere ind på. Ligeledes kan der orienteres om at vi har tilmeldt os fjernvarme til både kirke, sognehus og præstegård. Prisen er ca. kr. 280.000,- og vil give en beregnet besparelse på kr. 35.000,- / år.

Et nyt teleslynge anlæg blev indkøbt i forsommeren med midler fra Henriette og Anker Christensens Fond. Det tidligere anlæg har i mange år haft uforklarlige udfald, og efter endnu en del klager, besluttede vi at indkøbe et nyt anlæg til kirken, samt forbedre dette anlæg i sognehuset.  
Anlæggene skal så vidt muligt altid benyttes.

En konfirmandudflugt blev det også til, og alt i alt må jeg sige at det samlede råd samt personale har udvist rettidigt omhu med det smalle budget.

FDF er flyttet:
Efter 64 år forlod FDF de gamle lokaler i præstegården til nytår i år. Bygningerne har ikke været vedligeholdt af udlejer i mange år, og derfor er de forskellige installationer begyndt at tære. Således har der sidste år været et stort vandudslip for flere tusinde kr., vel og mærke et udslip som FDF'erne ikke kunne forhindre. Oven i det har eludgiften til opvarmningen beløbet sig til over kr. 9000 / år, samtidig med at indtægten fra avisindsamlingen blev taget fra FDF'erne.
Da det viste sig muligt at de kunne flytte til den gamle SFO bygning ved skolen, fandt alle at det var den bedste løsning. 
Præstegårdens længer er i ret ringe stand, og nedrivning er derfor en mulighed.

Kirken i byen:
Brylle kirke ligger midt i byen, og det er menighedsrådets ønske at kirkens aktiviteter bør være en vigtig del af centrum for kulturlivet her i byen og i sognet. Vi vil gerne favne bredt og nå mange forskellige facetter af livet med vores foredragsvirksomhed, med hjemmesiden, nyhedsbreve, med højmesse hver søndag, en stille og fredfyldt vandring på kirkegården eller et brusende besøg af kommende konfirmander.
Møderne og foredragene, som styres af Aktivitetsudvalget med Birthe Sørensen som formand, tilpasses løbende de aktuelle begivenheder og udvalgets begejstring, men naturligvis vil det da være berigende, hvis andre fra menigheden vil deltage i debatten om kommende aktiviteter.

Vores hjemmeside er i kraftig fokus og Redaktionsudvalget, med Mette Krogsgaard som formand, undersøger forskellige muligheder for en ny opsætning, der matcher vores ønsker. Ligeledes vil vi gøre en indsats for at flere vil modtage vores digitale nyhedsbrev som Ib Berg redigere. Kirkebladet og samarbejdet med Brylleborgeren er vellykket, og vi er meget begejstret for den løsning. Peter Thomsen er med i redaktionsudvalget og redaktør for kirkebladet.

En af de store opgaver i disse år er fastholdelse af de unge. Det gælder både kommende konfirmander der på uheldig vis bliver flyttet til naboskolerne, netop på den tid hvor de er allermest sårbare og usikre. Forvirringen om tilknytningsforhold er absolut ikke i vores favør, og vi skal derfor spille vores kort rigtigt for at undgå at miste både konfirmander og ikke mindst forældrene. 
Vi bør derfor tilstræbe et større fokus på de yngre i sognet.

Stiprojektet:
Beboerforeningen, Forsamlingshuset, Agertoften Grundejerforening, Menighedsrådet samt Landdistriktskoordinator Steen Søgaard er gået sammen for at projektformulere og søge midler til renovering af stianlæg fra Agertoften til Toftevej og ned igennem granplantagen til sognehuset - DET STORE T. Vi ønsker en hård grusbelægning på stien og lys på stien. I granplantagen, den mod den lille p plads anlægges en blomster / staudehave som skal drives af frivillige og som kan benyttes gratis af byens borgere under supervision af kirkens personale.

Værdigrundlag:
Menighedsrådet har med dette værdigrundlag, beskrevet et fælles udgangspunkt når debatten går om strukturforandringer i sogne og provsti.
Værdigrundlaget er:

Brylle menighedsråd vil arbejde på at:

  • bevare Brylle kirke og sikre Den Danske Folkekirkes tilstedeværelse i Brylle.
  • skabe tilgængelighed og rum for en kristen forkyndelse.
  • sikre levende gudstjenester med formidling, musik og sang på et højt niveau.
  • sikre en spændende og alsidigt menighedspleje.
  • kirkegårdens personale fortsat er synlige og imødekommende overfor besøgende.
  • Brylle kirkegård er et rart og trygt sted at komme.  
  • skabe en kirkegård som indbyder til ro og fordybelse i smukke omgivelser.

Samtidig har vi omlagt 20 % af graverlønningen til diakonalt arbejde. Dette er gjort for at signalere vigtigheden af graverens tilstedeværelse på vores kirkegård. Vi ønsker en synlig graver der kan besvare de umiddelbare spørgsmål der kommer fra kirkegårdens besøgende. Derfor fravælger vi også fuld udlicitering af kirkegårdaarbejdet.

Strukturproces:
Biskoppen har spillet ud med en struktur debat for Assens Provsti, som skal munde ud i en færdig plan i foråret næste år. Menighedsrådene, præsterne og medarbejderrepræsentanterne er alle inddraget i dette ambitiøse projekt. Fokusområderne er fremtidens konfirmandundervisning, præsternes ulige arbejdsopgaver og mere service i kirken! Hvad dette arbejde skal munde ud i er uvist, men tilsyneladende er alt på spil; præstestillinger, sognegrænser, søndagshøjmesser.

Rådet og ansatte:
På grund af det voldsomme arbejdspres på kontaktpersonens ansvarsområde, er rådet blevet enige om at fordele opgaverne således at Dorthe Terp Dahl nu tager sig af daglige ledelse i forholdet til de ansatte; sygdom, ferie, vikardækning mm, mens Inge Sand er kontaktperson med varetagelse af den overordnede administration for personalet, samt sikkerhedsområdet, APV'er, medarbejdersamtaler, arbejdsmiljø mm.

Hanne Lena Rasmussen er sygemeldt, og ønsker at udtræde af rådet, og derfor er suppleant Mette Østergaard indkaldt til at indtræde i rådet med virkning fra det nye kirkeår.

Louise er på barsel, og i den periode er Michelle Nora lind ansat i et ½ år vikariat. Desværre har hun netop opsagt denne ansættelse.

Det er vores store ønske at kunne samle en gruppe af frivillige. Der er jo allerede nu frivillige der bidrager med den flotte pynt til bl.a. høstgudstjenesten samt når altertavlerne skal flyttes, men ønsket er også at kunne samle folk til større opgaver. Som tidligere nævnt påtænker vi at anlægge en blomsterhave i granplantagen, hvor det er planen at drift og vedligehold udføres af frivillige.

Kristian har sprængt alle rammer i vores nye sognehus. Personalets kantine (køkkenet) er nomineret til max. 3 personer, men med det store korps af frivillige og folk i arbejdsanvisning, er der nu det dobbelte antal samlet i spisepauserne. At kirkegården som arbejdsplads bliver brugt som praktiksted af kommunens jobcenter samt straffede der aftjener deres samfundstjeneste, er en sjældenhed i langt de fleste sogne, men her på Brylle kirkegård er det efterhånden blevet en selvfølge. Det er opløftende at kirkegårdspersonalet formår at omdanne disse menneskers usikkerhed og modstand til positiv arbejdskraft.

d. 16. november 2014

Vagn Top